Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Openluchtschool

  Een school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen 4 tot 13 jaar te Breda. Met foto's, nieuwsbrief en informatie uit de schoolgids.  2.    Mytylschool Gabriel

  School in 's Hertogenbosch voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap, vanaf kleuterleeftijd tot 20 jaar.  3.    Opdc Zuidoost Drenthe

  Orthopedagogisch Didactisch centrum, voormalig VSO-LOM de Veenkampen in Emmen.  4.    Rein Abrahamseschool

  School voor speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (praktijkonderwijs) te Alkmaar.  5.    De Lans

  Vrije school op antroposofische grondslag van Rudolf Steiner voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), gelegen te Brummen nabij Zutphen.  6.    Dr. A. van Voorthuijsenschool

  Openbare school te Haarlem voor speciaal voortgezet en basisonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Informatie over diensten van het expertisecentrum, de vakken die de leerlingen krijgen en het team.  7.    J.J. Boumanschool

  Een school voor praktijkonderwijs te Dokkum. Met interne stage en projecten. Informatie over de leerlingen, stagelopen, foto's en dergelijke.  8.    J.C. Pleysierschool

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het zuidwestelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Informatie over de doelstelling, projecten en de lesplaatsen.  9.    De Meerpaal Groningen

  Een Gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs met een afdeling Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Met informatie over de groepen, de identiteit en actuele zaken.  10.    OBS Cor Emous

  School voor Openbaar Speciaal Onderwijs te Den Haag voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. Nieuwsberichten, informatie en foto's.  11.    School Lyndensteyn

  Een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Beetsterzwaag en Zwolle  12.    Iedersland

  School voor speciaal basisonderwijs te Amsterdam-Opdorp, alsook voortgezet speciaal onderwijs.  13.    Klimopschool Hilversum

  Protestants-christelijke school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML of ZMLK) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Met een SO en een VSO afdeling.  14.    Mytylschool Eindhoven

  School voor leerlingen van 3 tot 20 jaar met een lichamelijke handicap, functie-stoornis of -beperking. Informatie voor ouders en foto's van schoolactiviteiten.  15.    Mozarthof

  School voor zeer moeilijk lerende kinderen te Hilversum. Mooi vormgegeven site met algemene informatie en verslagen van projecten in de onder-, midden- en bovenbouw van het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  16.    Bommelstein

  Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs te Heerhugowaard.  17.    SBO de Wim Monnereau-school

  Een school voor speciaal basisonderwijs in Veendam. Informatie over de school, het team, kalender, en foto's. Ook specifieke info om er stages te doen.  18.    Trimaran

  Protestants christelijke school voor speciaal basisonderwijs te Kampen. Informatie over visie, organisatie en praktische uitwerking van de pedagogiek.  19.    Mytylschool De Ruimte

  Algemene en praktische informatie over deze school te Bergen, de zorg die kinderen krijgen en links naar sites over zorg voor gehandicapte kinderen.  20.    De Schalm

  Een Katholieke school voor speciaal basisonderwijs te Zwolle.