Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Habiforum

  Ontwikkelt, bundelt en verspreidt toepassingsgerichte kennis over meervoudig ruimtegebruik. Nieuws, agenda, lijst van projecten en publicaties.  2.    Belvedere

  Houdt zich bezig met het behoud van cultuurhistorische elementen bij ruimtelijke ontwikkeling en planvormingsprocessen. Beleidsinformatie, nieuws, dossiers en publicaties.  3.    www.id-wijk.nl

  ID-wijk is een initiatief van het ministerie van VROM en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Het bestaat uit proeftuinen waar een combinatie van elektronische diensten op korte termijn werkelijkheid gaat worden. ID-wijk ondersteunt lokale initiatieven gericht op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie via het ontwikkelen van een voor een breed publiek toegankelijk dienstenpakket. Dit dienstenpakket moet bijdragen aan leefbaarheid, duurzaamheid van de woonomgeving, keuzevrijheid en zelfstandigheid van de bewoners en locale economische ontwikkeling.  4.    de Nieuwe Kaart van Nederland

  De Nieuwe Kaart van Nederland is een bestand met alle ruimtelijke plannen voor wonen, werken, natuur, recreatie en infrastructuur tussen 2010 en 2030 zijn geprojecteerd.  5.    Deltametropool / Deltametropolis

  Website van de Vereniging Deltametropool en de Vrienden van de Deltametropool. Deltametropool is een nieuw concept voor de inrichting en beheer het stedelijk gebied in de delta van de rijn en maas.  6.    IKC RO

  Portal met verzamelde nieuwsberichten, publicaties, adresgids, weblinks, congresagenda en elektronische nieuwsbrief.  7.    VROM - Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening

  De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd worden. In de Vijfde Nota gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie.  8.    Ruimtelijk Planbureau

  Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.  9.    Recreatieve woonmilieus in Nederland

  Afstudeerproject aan de Universiteit van Utrecht van Erik van Marissing.  10.    Platform Binnenstadsmanagement

  Podium voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en professionalisering van binnenstadsmanagement.  11.    Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam

  Nieuws en achtergronden over de herontwikkeling van dit gebied in combinatie met de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Met diverse documenten in PDF-formaat.  12.    Wijkwebsites.nl

  Wijkwebsites.nl is een open virtuele gemeenschap over de inzet van websites voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van alledag in de buurt en wijk.  13.    Meervoudig Ruimtegebruik

  Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik in Nederland en Noord-Amerika.  14.    Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

  De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Met meer dan 850 persoonlijke leden, circa 70 adviesbureaus en een groeiend aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden) is de BNSP een waardige vertegenwoordiging van de beroepsgroep.  15.    Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

  Informatie over de organisatie en haar activiteiten, maar ook veel inhoudelijke informatie over projecten en studiereizen. Met nieuwsbrief en digitaal archief.  16.    Paddepoel tegen sloop

  Pleidooi om de Groninger wijk Paddepoel niet ten prooi te laten vallen aan de slopershamer. Foto's en informatie.